Breaking News
Algemeen

Algemeen (4)

vrijdag, apr 20 2007

Moslim worden is vrij gemakkelijk. Het vereist dat je in het bijzijn van twee getuigen de getuigenis aflegt dat

1- Er geen God is behalve Allah (Ache_hadoe Anna Laa ilaha illa Allah)

2- Mohammed een gezant is van Allah. (Wa ache_hadoe anna Mohammadan rasoeloe Allah)

Dit is de eerste van de vijf pijlers die de essentiële basis van de Islam vormen. Wanneer je Moslim wordt hoor je deze vijf pijlers allemaal toe te passen. Wees echter rustig en geleidelijk in je benadering.

Om deze pijlers te kunnen uitvoeren is het erg belangrijk dat je een Moslimgemeenschap bij jou in de buurt vindt. Als je er geen kunt vinden heb je de zware taak om zelf de grondlegger van een gemeenschap te zijn! Er zijn verschillende organisaties die je in kontact kunnen brengen met Moslims bij jou in de buurt.

LET OP:

Er bestaan een aantal afwijkende groepen mensen die claimen Moslims te zijn maar leerstellingen volgen die niet Islamitisch zijn. De criteria aan de hand waarvan je onderscheiden wie op het juiste pad van Islam is en wie afwijkt is eenvoudig. De enige primaire bronnen van de Islam zijn de Koran en de overleveringen die over de instructies en het gedrag van de profeet Mohammed (vrede zij met hem) verhalen. Geen enkele Moslim kan verplicht worden iets of iemand anders te volgen dan deze bronnen. Mohammed (vzmh) is de laatste der profeten, dus iedereen na Mohammed die claimt een profeet te zijn is een valse profeet. Het is ook belangrijk om op te merken dat de Islam geen kerkinstelling kent wiens mening de Moslim moet volgen. Het enige wat tussen jou en de primaire bronnen van de Islam in kan staan is dat je leraren & materialen, zoals boeken, nodig zult hebben.

vrijdag, apr 20 2007

Allah Soebhaanahoe wa Ta'ala (Geprezen en Verheven is Hij zegt in de Qor-aan: "O gij die gelooft, zal ik u inlichten over een handel die u zal redden van een pijnlijke straf? Dat gij in Allah en Zijn boodschapper gelooft en voor de zaak van Allah met uw bezit en uw persoon strijdt. Dat is beter voor u als gij het weet" [Soerah Assaff vers 10-11]. Wat betekenen bovenstaande verzen? Dat men niet kan hopen om gered te worden van de straf van het hellevuur in het Hiernamaals, als men geen Djihad fi sabielie allaah maakt.

Het fundament van het bouwwerk van de Islam bestaat uit de verbale getuigenis over Allah's eenheid en Mohammad's (Allah's vrede en zegen zij met hem) profeetschap. Op dit fundament zijn de 4 pilaren gebouwd, welke bekend zijn tot een ieder van ons, namelijk Salat, Zakat, Sawm en Hadjj. Merk alstublieft op dat Imaan (of geloof) bestaat uit twee pilaren: een onwankelbare innerlijke overtuiging in de leringen van Profeet Mohammad (Allah's vrede en zegen zij met hem) en het streven voor de weg van Allah. Dit is in de Qor-aan als volgt beschreven: "Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen die in Allah en zijn Boodschapper geloven, die vervolgens niet twijfelen en die met hun bezittingen en hun levens strijden op de Weg van Allah. Zij zijn de waarachtigen" [Soerah Al Hoedjoerat vers 15].

Dus niemand kan een Moe-e-min (gelovige) zijn zonder Djihad voor de zaak van Allah te maken. Het woord Djihad is niet synoniem met "Heilige Oorlog", zoals de Westerse media of bepaalde Islamitische groeperingen ons willen doen geloven. Het woord Djihad is afgeleid van het woord Joehd, wat streven betekent. Ieder levend organisme, of het nu een bacterie, plant, dier of mens is maakt Djihad om te kunnen overleven, omdat er in dit leven competitie is. We noemen dit Djihad lil Hadjaah.

Ieder persoon die zelfrespect heeft maakt Djihad voor zichzelf. Hij of zij streeft voor rechtvaardigheid, tegen onderdrukking, tegen uitbuiting en noem maar op. Een voorbeeld hiervan is Djihadoen lil H'oerrieyya (het streven naar vrijheid) en dit type Djihad kan zelf gaan naar Djihadoe l-Qitaal: oorlog voor onafhankelijkheid.

De bovenstaande types van Djihad worden dus door zowel Moslims als niet moslims gedaan. Het verschil is dat wanneer een moslim bovenstaande Djihad's uitvoert, waarbij hij geen verboden middelen gebruikt, dwz hij houdt zich aan de wetten van de Shari'ah, het een onderdeel van de Ibadah (aanbidding) zal zijn. Hij zal hier voor beloond worden. Het kan zijn dat een moslim om het leven komt gedurende Djihadoe al Qitaal. Hij zal hiervoor dan Shahaadah (martelaarschap) ontvangen in het Hiernamaals. Er zijn echter verschillen in niveaus' in de Shahadah. Het allerhoogste niveau van de Shahadah is voor de moslim die sterft tijdens de Djihad als hij met de intentie strijdt om de Islam als oppermachtige godsdienst wil vestigen hier op aarde. De moslim dient dus te streven om de Islam te implementeren als een politiek-social-economisch systeem.

Ieder mens maakt bovendien een ideologische Djihad, wat hem een doel in zijn of haar leven geeft. Vele Moslims claimen dat zij Djihad maken in de naam van de Islam. De vraag is: is dit terecht?
Er zijn twee misverstanden die in de gedachten van de moslim voorkomen en waar veel moslims ook in volharden:

1. Djihad betekent oorlog. Dit is de meest basale denkfout. Het is waar dat Djihad soms oorlog kan zijn, maar dat hoeft lang niet altijd zo te zijn. Voor een oorlog voeren is de naam Qitaal fi sabielie allaah. Bovendien als Djihad oorlog zou beteken, dan is Djihad geen continue proces. Immers oorlog is er niet altijd. Dit terwijl Djihad Fiesabilil-allaah wel een continue proces is. Door te geloven dat Djihad oorlog is heeft dit tot gevolg dat wanneer de oorlog is afgelopen, de betreffende moslims denken dat Djihad niet meer nodig is. Het kan voorkomen, dat er tijdens het leven van een moslim er geen oorlog is en dit zou betekenen dat deze moslim geen Djihad zou hebben verricht.

2. Wanneer een moslim oorlog gaat voeren, dan is dit altijd Djihad fie sabielie allaah. Dit is een nog grotere denkfout, welke de Islam een slechte naam heeft gegeven. Djihad is onderdeel van Imaan. Echter het type Djihad wat hiermee bedoeld wordt is Djihad fie sabielie allaah; Djihad maken in dienst voor Allah soebhannahoe wa ta'ala, met als doel dat de Islam de overheersende, oppermachtige godsdienst op aarde wordt. Een koning van een Islamitisch land die oorlog voert tegen een ander land maakt weliswaar Djihad, maar als dit gebeurt om het land te veroveren, dan is dit geen Djihad in dienst van de Islam. Deze koning maakt namelijk Djihad voor zichzelf.

Dit type Djihad, heeft een slechte naam aan de Islam gegeven. Vooral in ogen van mensen uit het westen wordt Djihad in verband gebracht met bloedige moordpartijen, omdat de betreffende partijen claimen dat zij Djihad maken. Het zijn dus de moslims zelf die hieraan schuldig zijn.

Djihad is een onderdeel van Imaan. In dit geval is Imaan 'Aam (algemeen) en Djihad Gaas (speciaal). Zonder Djihad is er dus geen Imaan. Als men geen volledig Imaan heeft kan men niet hopen om gered te worden van het vuur van de hel in het Hiernamaals.

Dit streven van Djihad behelst een wijd spectrum van religieuze verplichtingen. Het inherente activisme bestaat uit 9 verschillende stadia en aspecten:

Om te leven in totale gehoorzaamheid aan Allah Soebhaannahoe wa Ta'ala en om het voorbeeld van de Profeet te volgen moet een Moslim zich weerhouden van:

 • Zondige impulsen en kwade neigingen van zijn eigen nafs (ego).
 • De verleidingen van Iblies (shaytaan) en zijn nakomelingen.
 • De bespotting, oppositie en pressies van een niet-Islamitische maatschappij waarin hij leeft.

Dit alles kan alleen gedaan worden met de Qor-aan. De profeet (vrede en zegen zij me hem) zelf voerde Djihad met de Qor-aan 12 jaar lang in Mekka, zonder daar geweld bij te gebruiken. Hij verbood ook zijn volgelingen om geweld te gebruiken, ze mochten zelfs hun handen niet op heven voor zelfverdediging.

Bij het verspreiden van de leringen van de Heilige Qor-aan en van de profeet (vrede en zegen zij met hem) naar iedere hoek van de wereld, zal een Moslim drie type mensen ontmoeten. Daarom zal hij verschillende benaderingen en kennis in niveaus moeten ontwikkelen om te kunnen voorzien voor elk van deze groep:

 • De ontwikkelde en intelligente klasse.
 • De gewone mensen, of de grote massa.
 • De strakke en onflexibele tegenstanders.

Hierbij is het van belang om van het volgende bewust te zijn:

 • Als jij in Imaan gelooft, zijn er mensen die in Koefr (ongeloof) geloven.
 • Als jij in Tawhied gelooft, zijn er mensen die in Shirk (afgoderij) geloven.
 • Als jij in Islam gelooft, zijn er mensen die geloven dat de Communistische theorie meer correct is.

Met andere woorden, er dus verschillende idealen welke je moet weerstaan. Je moet je religie propageren, strijd leveren op het ideologische niveau en de mensen de boodschap van de Islam overbrengen. Voor dit laatste zijn er twee termen: Da'wah (mensen uitnodigen om ze op het rechte pad van Allah te krijgen) en Tabliegh (zelf de boodschap van Allah overbrengen).

Hierbij is het van groot belang ook de meest intelligente mensen van een maatschappij te kunnen overtuigen en te bekeren tot de boodschap van de Islam, want anders wordt diezelfde maatschappij als geheel nooit bekeerd tot de Islam. Een voorbeeld hiervan het menselijk lichaam. Het lichaamsgewicht is 70 kg. Echter de hersenen van hooguit 1 kg controleert het gehele lichaam: waar loop je wel heen en waarna toe niet, wat raak je wel en niet aan met je handen. De maatschappij functioneert precies hetzelfde als het menselijk lichaam. De mensen die een land regeren en die de regering voorlichten kunnen gezien worden als de hersenen van de maatschappij. Wanneer zij tot de Islam zij overgegaan, gaat de gewone massa mensen van de maatschappij automatisch ook over tot de Islam.

In zijn poging voor het vestigen van de Islam als politiek-sociaal economisch systeem, waarbij het alle andere systemen overtreft, moet hij door de volgende niveaus:

 • Passieve weerstand gedurende alle verbale en psychische vervolgingen zonder vergelding.
 • Actieve weerstand, waarbij het niet-islamitische systeem wordt uitgedaagd wanneer er hier voldoende kracht voor is.
 • En als laatste het gewapende conflict (of een geweldloos en gedisciplineerde democratische beweging). Dit wordt Qitaal fi sabielie allaah genoemd. De Qitaal fisabielie allaah gebeurde in de tijd van de Profeet (Allah's vrede en zegen zij met hem) in het jaar 2 na Hidjrah, tijdens de slag om Badr en eindigde in het jaar 7 na Hidjrah. De gelovigen moeten strijden tegen diegenen die soevereiniteit claimen voor zichzelf, want soevereiniteit is exclusief voor Allah alleen. Degene die soevereiniteit voor zichzelf maakt, is een rebel tegen Allah Soebhaanahoe wa Ta'ala. Men dient hiermee door te gaan totdat de Deen enkel en alleen voor Allah is.

Djihad is als het ware een gebouw bestaande uit 9 verdiepingen, waarbij Qitaal fi sabielie allaah zich op de allerhoogste verdieping (9e) van dit gebouw bevindt.

Dit gewapende conflict, Qitaal fi sabielie allaah zal doorgaan tot aan het einde van het bestaan van deze wereld, namelijk wanneer de Dajaal zal verschijnen. De Dadjaal zal dan een leger vormen bestaande uit 70.000 Joden. Dan zal Allah Jezus (vrede zij met hem), de zoon van Maryam, sturen en hij zal de Dadjaal achterna gaan en hem met een speer doden.

Het moge duidelijk zijn dat de moslims die een overheersend Islamitisch systeem willen vestigen, eerst hun eigen levensstijl moeten veranderen. Het is ironisch om te zien dat de levensstijl van diegenen die betrokken wil zijn in Islamitisch activisme, niet als ideaal of als voorbeeld genomen kan worden. Eerst dient een moslim grondig zijn eigen Godsdienst, de Islam, te bestuderen. Dit vergt tijd, energie en geld om een diep inzicht te verkrijgen in de Islam. Alleen als men voldoende kennis heeft over de Islam kan men betrokken zijn bij Islamitisch activisme. Hierbij wordt ook van moslims verwacht dat zij een dialoog aangaan met niet-moslims. Dit is echter vrij kritisch, omdat vele moslims daartoe niet in staat zijn. Er zijn bijvoorbeeld Christelijke missionarissen, welke speciale trainingen hebben gekregen om moslims te bekeren. Deze missionarissen hebben de Qor-aan bestudeerd en proberen zodoende moslims over te halen om christen te worden. Een gewone 'Aalim (geleerde) kan niet met hen discussiëren, omdat deze missionarissen wel de Qor-aan hebben bestudeerd maar hij niet de Bijbel. Moslims dienen dus ook kennis te hebben van de geschriften van andere godsdiensten om deze mensen te wijzen op hun valse godsdiensten.

Hoe kunnen we een Islamitische Renaissance teweegbrengen in onze tijd? Dit is alleen mogelijk door de methode van de Profeet Mohammad (vrede en zegen zij met hem) te volgen. De enige met succes gegarandeerde en onfeilbare strategie voor Islamitische Renaissance is de vitalisering van Imaan door de Qor-aan en het stichten van een Islamitische beweging op basis van dynamisme. We moeten een sterke kern van ware betrokkenheid en overtuiging vestigen met de onderwezen en rationele elementen van de Moslim maatschappij, door de propaganda van de Qor-aanische en profetische wijsheid op het hoogste intellectuele niveau. Het licht van Imaan zal dan alle segmenten van de maatschappij doen verlichten. Dit is het essentiële vereiste voor Islamitische Renaissance, aangezien het de enige methode is om mankracht te generen om Djihad te ondernemen voor de vestiging van de overheersing van de Islam over alle andere systemen van het leven, over de gehele wereld.

Door Ing. R. Quadir

Bron:

 • Basic Themes of Al-Qur'an. Lectures on: Imaam, Shirk, Djihad, Nifaaq & Khilafah. By Dr. Israr Ahmad.
 • De tekenen voor de Dag des Oordeels, Ibn Kathir.
vrijdag, apr 20 2007

Er zijn vijf verplichte zuilen van de Islam waarmee je moslim wordt of blijft. Deze zijn:

 1. Geloof (Al imaan)
 2. Gebed (Salah)
 3. Armenbelasting (Zakaat)
 4. Vasten (Sawm)
 5. Bedevaart (Hadj)

Er moet een sterk bewustzijn zijn van deze fundamenten van de Islam waarna men deze ten uitvoering brengt. Allah maakt het gemakkelijk voor jou om deze uit te voeren zodra je er sterk in gelooft en ze begrijpt.

1. Geloof (Al imaan)

Geloof begint met de shahadah (getuigenis). Dit houdt in het getuigen dat: Er is geen god waard om aanbeden te worden behalve Allah die geen deelgenoten heeft en Mohammed is zijn dienaar en profeet.

"Ashadoe anna laa ilaha illa Allah, Wa Ashadoe anna Mohammeden 'Abdoehoe Wa Rasoeloeh".

(a). Dit houdt in dat men de getuigenis niet accepteert door het enkel uit te spreken, maar dat men er met zijn hart sterk in gelooft dat Allah een is, die superieur, eeuwig, oneindig, machtig, genadig, barmhartig, schepper en gever van levensonderhoud is. Hij is de enige, niet tweeledig noch driedelig of meervoudig, die het verdient om gehoorzaamd en aanbeden te worden. Dit is Tawheed.

Hij houdt van zijn schepping, dus wil hij dat de mens van hem het meest houdt.

(b). Het betekent eveneens dat Mohammed (vrede zij met hem) de zegel en de laatste is van de vele profeten die voor hem kwamen. De koran noemt als voorbeelden slechts 25 van deze profeten maar er zijn er velen die niet genoemd zijn. Je moet in hun allen geloven als zijnde Allahs profeten die slechts kwamen om de mens naar de waarheid te leiden. Behalve deze twee basiselementen van het geloof zijn er nog vier waarin we moeten geloven.
Deze zijn:

(c). De boeken (koetoeb) geopenbaard aan de profeten, waarvan de laatste de koran is.

(d). De engelen (melaika), altijd gehoorzame wezens.

(e). De dag des oordeels (akhirah), het hiernamaals.

(f). De goddelijke voorbestemming (qadar), de kracht van uitvoering van Allah.

Lang voor de openbaring van de koran aan Mohammed (vrede zij met hem) kwamen de andere boeken naar verschillende volkeren in verschillende periodes. Maar deze zijn door mensen vervalst of zijn verloren gegaan. Zodoende kwam het laatste boek naar de laatste profeet als een complete, onvervalsbare, beschermd, bewaard en laatste openbaring. Allah openbaarde aan de mens door middel van zijn profeten, om de mens naar het rechte pad van de Waarheid te leiden. In de koran wordt speciaal verwezen naar de geschriften van Abraham, de boeken van Mozes (Thora), David (Zaboer), Jezus (Indjiel) en Mohammed (vrede zij met hen) (Koran).

De koran is het enige boek dat gedurende het leven van de profeet samengesteld, schriftelijk bewaard en door duizenden over de gehele wereld gememoriseerd is. Waarvan Allah tevens beloofd heeft in volledige en uiteindelijke vorm en inhoud zuiver te houden. Het werd aan Mohammed (vrede zij met hem) geopenbaard gedurende 23 jaar vanaf de leeftijd van 40 jaar tot zijn dood in 114 hoofdstukken (Soera's) en in meer dan 6000 verzen (Ayas). Het is de voornaamste bron van het Islamitische recht - Sjariah -.

Het is geopenbaard en bewaard in de Arabische taal maar gericht tot de mensheid van alle leeftijden en niet enkel tot de Arabische moslims. Het is niet het boek dat geschreven of gedicteerd is door de ongeletterde profeet maar is de feitelijke, woordelijke openbaring van Allah. Het is het antwoord en leiding op ieder gebied of het nu echtelijke, spirituele, fysieke, morele, wetenschappelijke, historische, politieke, sociale en andere aspecten van het gehele leven betreft. Als je het leest of ernaar luistert ben je in staat de goddelijke wijsheid in zijn taal, symfonie en betekenis te bespeuren.

Wanneer je het geloof goed gebaseerd hebt op al deze elementen, dan heb je de Islam geaccepteerd. En door het geloof te verklaren (Shahadah), onderwerp je je aan de Islam en word je een herboren moslim waarmee je de poorten van genade en vergiffenis voor jezelf opent.

2. Gebed (Salah)

De tweede zuil van de Islam is het verrichten van het gebed. Het gebed wordt vijf keer per dag verricht, verkieselijk in groepsverband. Voor zonsopgang, het midden van de dag, de namiddag, de avond en 's nachts. Met een schoon lichaam, schone kleren en op een schone plek onderwerp je je aan je Heer met toewijding, in herinnering, dank en vragend voor vergiffenis. Er worden koranische verzen gereciteerd met bepaalde fysieke bewegingen om je lichaam en geest te zuiveren en om zo gedurende de dag in direct contact te komen met je Schepper, Ontwikkelaar en Ondersteuner.

Het gebed maakt je rechtvaardig, in en om je heen. Behalve de vijf tijden van de verplichte gebeden die over de dag en nacht verspreid zijn, zijn er de jaarlijkse feestgebeden, de wekelijkse vrijdaggebeden en de dagelijkse vrijwillige gebeden voor alle volwassen mannen en vrouwen. Al deze gebeden bestaan uit een verplicht deel en een deel naar keuze waarvan je de onderdelen met wat inzet gemakkelijk kunt leren en uitvoeren. Dit is je eeuwige bereidheid tot vrijwillige onderwerping aan Allahs bevelen voor eigen bestwil zonder enige bemiddeling. Je hebt geen priester of monnik nodig om je gebeden te verrichten daar je in direct nauw contact met Allah bent. Elke praktizerende moslim kan een gezamenlijk gebed leiden.

Volgens overleveringen krijgt hij, die zijn gebeden in een moskee in groepsverband verricht, 25 keer de beloning van een gebed die hij alleen uitvoert. Voor het verrichten van het gebed in de moskee van de profeet in Medina is de beloning duizend maal en in de grote moskee in Mekka honderdduizend maal. De derde heilige moskee in de Islam is in Jeruzalem -Beit oel Maqdis-.

3. Armenbelasting (Zakaat)

De derde verplichte zuil is de zakaat en heeft invloed op het economische welzijn en spirituele opleving van de mens. Het netto spaargeld van iedere moslim behoort niet alleen hem en zijn familie toe, maar eveneens de behoeftigen, de armen en zes andere sociaal zwakkere groepen, zoals voorgeschreven in de koran. Dit wordt betaald uit 2,5% over de netto-spaargelden met een limiet voor contanten, juwelen, voorraden enzovoorts, gedurende het jaar waarvan de afrekening plaatsvindt in de maand Ramadan.

De zakaat zuivert je vermogen en helpt het vestigen van economisch evenwicht en sociale veiligheid. Moslimstaten zijn verplicht de zakaat te verzamelen en te verdelen, maar elders is het de plicht van de moslims, deze zakaat gedurende het jaar te verzamelen en vervolgens te verdelen aan de zakaatgerechtigden.

Behalve deze verplichte betaling moedigt Allah jou aan de behoeftigen en de armen, uit Zijn vrijgevigheid die aan jou verleend is, te geven. Dergelijke liefdadigheid verdient volgens de koran de beloning van 700 maal of meer.

4. Vasten (Sawm)

Van ochtendschemering(fajr-gebed) tot zonsondergang gedurende de hele negende maand(Ramadan) van het maanjaar, is voor alle volwassen mannelijke en vrouwelijke moslims verplicht. In deze maand onthoudt je jezelf van het eten, drinken en seks en vermijdt je onzinnig taalgebruik en slechte daden en wijd je jezelf aan gebed, recitaties van de koran en goede daden. Dit is de maand van speciale zegeningen en vergiffenis van Allah. In deze maand werd de heilige koran neergezonden naar de aarde en daarna geleidelijk geopenbaard via de profeet (vrede zij met hem). Volgens de overleveringen werden de andere boeken en geschriften aan Abraham, Mozes, David en Jezus (vrede zij met hen) eveneens in deze heilige maand geopenbaard.

In de koran zijn bepaalde uitzonderingen gemaakt voor het vasten voor: de zieken, de reiziger of vrouwen met menstruatie, zwangerschap of borstvoeding gevende vrouwen. Het vasten is goed voor je gezondheid, een training voor je spirituele opleving, koesteren van een broederschapsband voor alle mensen en moslims en een totale fysieke en mentale onderwerping aan de wil van Allah voor Zijn genoegen en bescherming.

Aan het einde van de vastenmaand vieren moslims over de gehele wereld 'Ied (feest) met gebeden en feestelijkheden.

5. Bedevaart (Hadj)

Laatstgenoemd, maar daarom niet minder belangrijk is de bedevaart, Hadj, naar de heilige stad Mekka waar het huis van Allah de Ka'bah uit de tijd van Adam (vrede zij met hem) ligt. Het is alleen verplicht voor die moslims die vaak van heinde en ver komen, die het zich financieel kunnen veroorloven en fysiek daartoe in staat zijn om de Hadj te verrichten.

Het is een kosmopolitische samenkomst van mannen en vrouwen, van alle rassen en regio's, in Mekka, Mina en 'Arafat tijdens een paar dagen van de maand Zul Hidja, de laatste maand van het (islamitische) kalenderjaar. Het is een wereldvereniging van toegewijden, die getuigen dat Allah een soeverein is zonder deelgenoten. Miljoenen verzamelen zich in witte kleding en zeggen gebeden en voeren bepaalde rituelen uit en brengen offers in Zijn naam voor fysieke en spirituele verlossing, tussen de 8e en 13e dag van de maand.

Gedurende deze periode en iedere andere tijd in het jaar kunnen moslims naar de stad Medina reizen om er gebeden te verrichten en respect te betuigen aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem) in de grote moskee waar zijn graf ligt. Dit is echter geen vereiste voor de Hadj zelf maar is een extra ritueel.

Tijdens deze plechtige gelegenheid van gebed en offer, ontmoeten moslims uit de gehele wereld elkaar en sluiten handelsovereenkomsten en vindt er een uitwisseling van goodwill plaats.

donderdag, apr 12 2007

Hieronder worden de volgende onderwerpen besproken:

Wat is islam?

Het eerste wat men zou moeten weten en goed begrijpen heeft te maken met de betekenis van het woord "Islam".
De islam is niet genoemd naar een persoon zoals het geval is met het christendom dat genoemd is naar Jezus Christus, of Boedisme dat genoemd is naar Gotama Buddha of Confucianisme dat genoemd is naar Cunfucius of Marxisme dat genoemd is naar Karl Marx. Noch is het genoemd naar een bepaalde stam zoals het Judaisme genoemd is naar de stam van Judah en Hidoeisme genoemd is naar de hindoes. De religie "Islam" is de ware religie van "Allah" en als zodanig is het centrale principe van Allah's (Allah = Arabische vertaling van "Allah") religie; de totale onderwerping aan Allah's (Allah's) wil.

Het Arabische woord "Islam" betekent onderwerping of overgave aan de wil van de enige echte Allah, die alleen is het waard aanbeden te worden. Iemand die dit doet wordt een 'Moslim' genoemd. Het woord 'Moslim' betekent 'gehoorzaam aan Allah', maar het betekent ook 'vredelievend'. Daarom is de Islam geen nieuwe religie die profeet Mohammed (vzmh) in de zevende eeuw in Arabië heeft geïntroduceert, maar het is de ware religie van Allah die toen vervolmaakt werd.
Islam is de religie die aan Adam was gegeven, de eerste mens en de eerste profeet van Allah, en het was de religie van alle profeten, die na hem volgden.
De naam van Allah's religie, 'Islam', is niet door mensen verzonnen. Het is door Allah zelf als naam voor Zijn religie gekozen en heeft het duidelijk vernoemd in Zijn laatste openbaring aan de mens. In het laatste geschrift van de Allahdelijke openbaring, 'de Koran', verklaart Allah;

"Heden heb ik uw religie voor u vervolmaakt, en Mijn gunst aan u voltooid, en Ik heb de Islam voor u als religie gekozen". (Koran 5:3)
Islam is niet een religie van een bepaalde etnische groep of een bepaald volk, maar het is de religie voor de gehele mensheid.

In de bijbel staat nergens dat Allah tegen het volk van Mozes (vzmh) of tegen zijn nakomelingen zegt dat hun religie Judaisme is, noch tegen de volgelingen van Christus dat hun religie christendom is.
Feitelijk was Christus niet eens zijn naam, noch was zijn naam Jezus! De naam "Christus" komt van het Griekse woord "Christos" dat "de gezalfde' betekent. Dat wil zeggen dat Christus een Griekse vertaling is van de Hebreeuwse titel "Mesias".
De naam "Jezus" aan de andere kant, is een latijnse verbastering van de Hebreeuwse naam "Esau".
Voor de duidelijkheid, zullen we het hier maar houden op "Jezus" (vzmh).
Wat betreft zijn religie, het was wat hij predikte. Zoals de profeten voor hem, predikte hij onderwerping aan Allahs wil; (dat is Islam) en hij waarschuwde tegen de valse Allahen van de menselijke veerbeeltenis.
Volgens het Nieuw Testament leerde hij zijn volgelingen als volgt te bidden; "Uw wil geschiede, op aarde als in de Hemel"

Wat geloven Moslims?

De centrale doctrine van Islam heeft betrekking op de Eenheid van Allah; Er is niets of niemand anders die het waard is aanbeden te worden dan Allah.
Hij is Volmaakt, Heilig en Eeuwig.
Hij is de meeste Barmhartige, de meeste Genadevolle, en de Almachtigste
Hij heeft geen deelgenoten
Hij is de enige, Hij is zichzelf genoeg Hij verwekt niet, noch is hij verwekt, (dit zijn slechts menselijke karakteristieken.)
En niets is Hem in enig opzicht gelijk De Islam brengt een permanente relatie met Allah tot stand waardoor we bewust worden van zijn
aanwezigheid als onze Helper in al onze bezigheden, tijdens ons aardse leven .

De eenheid van Allah is de eerste en belangrijkste pilaar van de Islam en elk andere overtuiging is daarop gebaseerd.

De inhoud van het geloof (AL Iman)

 1. Geloof in slechts één Allah
 2. Geloof in de Engelen; Engelen zijn Allahs dienaren, die in opdracht van Hem taken uitvoeren.
 3. Geloof in alle Profeten; de islam vereist geloof in alle profeten zonder onderscheidt, van Adam tot Mohammed (vrede zij met het allen);

  We beschouwen alle profeten als hemelse leraren, die kwamen om de mensheid te bekeren en te leiden naar Allah.
  In sommige religies wordt het schelden op profeten van andere religies ook wel eens als een vorm van vroomheid beschouwd , maar als een moslim ook maar hetn miste on-respect zou tonen aan het adres van grondleggers van het Judaïsme of het christendom, zal dat gaan tenkostte van zijn eigen overtuiging.
  Een moslim moet na het bezigen van een naam van een profeet, het doen volgen met de lof-uiting; "Aleihi- as-salam" ofwel "Vrede zij met hem" (vzmh)

  Zoals we geloven in alle profeten, geloven we ook dat alle religies van uit de Waarheid ontsprongen zijn. Maar door de tijd heen zijn ze vermengd met menselijke uitvindingen en verzinsels. Bovendien waren de meeste van deze leerstellingen plaats en tijdgebonden, waaraan later universele waarden werden toegevoegd.
  Wij geloven dat de Koran al deze en aanvullende leerstellingen bevat die permanent en universele waarden bezitten en die bedoeld zijn voor alle naties.

 4. Geloof in alle openbaringen van Allah; waaronder de Torah aan mozes, de Psalmen aan David, het Evangelie aan Jezus, die oorspronkelijk door Allah zijn geopenbaard en die allen destijds zuivere bronnen van leiding waren voor de mensen van die tijd.

  Deze boeken zijn echter niet meer intact en niet meer in gebruik. Hun fundamentele waarheden echter, zijn terug te vinden in de Heilige Koran.
  De Heilige Koran is het geschrift voor de gehele mensheid. Dit woord van Allah is geopenbaard in de Arabische taal aan de Heilige profeet Mohammed (vzmh) 1400 jaren geleden en is geheel behouden gebleven zonder enig wijziging. Er zijn talloze moslims die het hele boek letterlijk uit het hoofd kennen. De leerstelling is gebalanceerd, flexibel en universeel en er zijn vele vertalingen van. Het bevat alle morele en spirituele vereisten voor de ontwikkeling van de mensheid.

 5. Geloof in het hiernamaals; Volgens de Islam is er leven na de dood. De Hel is een plaats waar de menselijke ziel wordt gestraft. De Hemel is het verkrijgen van een eeuwig leven van volledige blijheid en geluk door verbondenheid met Allah en door het ontwikkelen van de spirituele kwaliteiten en eindeloze positieve capaciteiten die een mens bezit.
  De plichten van een Moslim zijn de vijf dagelijkse gebeden, het vasten in de maand Ramadan, het betalen van de jaarlijkse armenbelasting (zakaat) en indien men daartoe in staat is, minstens 1 maal in de Pelgrimstocht naar Mekka doen.

De Openbaringen

Allereerst, wat is een openbaring?
Moslims geloven dat Allah spreekt aan de hand van openbaring aan zijn gekozen dienaren. Op deze manier worden spirituele kennis en waarheid aan de mensheid overgedragen. Openbaringen kunnen verschillend van aard zijn. Het kunnen regels, rituelen of ceremonies, of wetten zijn. Openbaringen kunnen ook wel profetisch in aard zijn en zodoende mensen kennis bijbrengen m.b.t de toekomst.
Openbaringen kunnen Allahs wil, genoegen en liefde overbrengen of het kunnen waarschuwingen, Allahs ongenoegen en afkeer mbt zaken, bevatten.
De aard van Openbaringen verschilt naar de omstandigheden en het spirituele stadium van de ontvanger. Moslims geloven dat van alle openbaringen en Allahdelijke communicaties, het meest complete, het meest perfecte en het meest omvattende, de Heilige Koran is, die openbaringen omvat van alle aard.

Welnu, laten we ons richten op de persoon die de Koran geopenbaard kreeg. Om een dergelijke openbaring te ontvangen, moet degene van kinds af tot zijn dood eerlijk, waarheidsgetrouw, aardig en zachtmoedig van karakter zijn. In andere woorden, het karakter van een dergelijk persoon moet onbegrijpelijk, onbesproken en zondeloos zijn. Een dergelijk persoon was Profeet Mohammed Mustaffa, de Profeet van de Islam, Moge Allah's vrede en zegeningen op hem berusten.

Je moet beseffen dat Allah aan slechts aan enkele uitverkoren dienaren Zijn plannen openbaard. Soms deden profeten voorspellingen over toekomstige profeten, zodat deze dienaren van Allah een nobele, waarachtige en eerbiedenswaardige achtergrond zouden hebben, en zij zouden natuurlijk rechtvaardig en Allah vrezend zijn.
De Profeet Mohammed (vzmh) wordt in de Heilige Koran omschreven als een excellent exemplaar. Hem werd opgedragen te verkondigen:

"Zeg: Indien gij Allah liefhebt, volgt mij, Allah zal u liefhebben en uw zonden vergeven. Allah is meest Vergevensgezind, meest Genadig." (Koran 3:32)

Het was noodzakelijk dat het leven van de Profeet (vzmh) bekend zou zijn, zodat een ieder daarvan kon getuigen. Het was ook noodzakelijk dat zijn leven veelzijdig was, in de zin dat hij dan verschillende rollen perfect zou kunnen vervullen .
De Profeet Mohammed (vzmh) werd geboren in het jaar 570. Hij behoorde tot een nobele Arabische stam, de Quraish, die tot de leiders van Mekka behoorden. Zijn familie werd allom gerespecteerd en eerbiedigt.

Er bestaat een gedetailleerd verslag over zijn leven, vanaf zijn jeugd tot aan zijn dood in 632, nadat zijn missie was volbracht.
Mohammed (vzmh) was een voortreffelijke persoon met veel eigenwaarde. In elk stadium van zijn leven, was de beschermende en leidende hand van Allah duidelijk aanwezig. Dit alles (de Islam) kon nooit door de Profeet alleen tot stand worden gebracht.

Onder zijn invloed onderging Mekka enorme veranderingen, wat vele van zijn tegenstanders helemaal niet op prijs stelden, omdat hij gelijkheid en vrijheid predikte. Hij introduceerde de vrijheid voor slaven, leerde mensen vriendelijk te zijn tegen armen en behoeftigen , dat alle mensen gelijk waren ongeacht hun ras, afkomst of kleur. Hij moedigde mensen aan wezen naar behoren op te voeden en ze hun rechten niet te ontnemen en ze tenvolle te geven wat hen toekwam als ze eenmaal volwassen werden.
Hij ontmoedigde misbruik en was een kampioen van vrouwenrechten en verhief hun status, wat tot dan toe slechts een bezit van een man voorstelde.
Vrouwen werden in die tijd behandeld als vee, er werd hen geen respect getoond en sommigen dienden als inzet bij gokspelen.

Gezant van Allah

Profeet Mohammed (vzmh) is de laatste gezant van Allah met de laatste openbaring: "de Koran". Allah de Almachtige, heeft steeds afgezanten met openbaringen naar de mens gestuurd, om Zijn bestaan, wil en wetten te verkondigen.
Allah de Alwetende leert ons via de Koran dat naar ieder volk een profeet is gestuurd. De boodschap van elke boodschapper, vóór profeet Mohammed (vzmh), was altijd specifiek en alleen gericht aan diens volk. Zo ook profeet Jezus (vzmh).

Naam: Mohammad Ibn Abdullah
Naam van Vader: Abd-Al-Allaah
Naam van Moeder: Amina
Geboorte datum: 570
Geboorte plaats: Mekka
Datum van overlijden: 632
Plaats van overlijden: Medina
Plaats van zijn graf: Medina
Datum en plaats waarop
de eerste openbaring
werd ontvangen:
610, op de berg Hira Dagi
Naam van grootouders: Abd-al-Muttalib

 

Jezus zelf zei (volgens de Bijbel): "Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls" (Bijbel ,Matteus 15:24-26)

Profeet Mohammed (vzmh), was de enige wereld profeet, met een boodschap, gericht tot de gehele mensheid.

Allah de alwetende, schepper van alles, openbaarde in de heilige Koran het volgende:

"Zeg, o' mensheid, ik ben u allen tot een boodschapper van Allah" (Koran 7:159)

Laatste Profeet

De komst van deze laatste profeet was door andere profeten al aangekondigd. Ondanks dat de Bijbel ontelbare veranderingen heeft ondergaan, zijn er in de profetieën van Mohammed's (vzmh) voorgangers, nog sporen te vinden, die naar hem verwijzen.

In het boek 'Evangelie van Barnabas', wordt hij zelfs bij naam genoemd.
Allahs boodschap is een uitnodiging aan ieder mens, om in Hem te geloven en in zijn boodschappers. En tegelijkertijd een waarschuwing dat ieder mens verantwoordelijk zal worden gesteld.
Met de komst van de laatste profeet, is ook het laatste tijdperk van de gehele schepping aangebroken. De mensheid zal geen andere profeet meer kennen !!!

Een voorbeeld

Profeet Mohammed (vzmh) is een voorbeeld voor iedereen en een barmhartigheid van Allah voor degenen die zijn voorbeeld in hun leven toepassen. Zijn leven gaf gestalte aan de normen en waarden en de bedoelingen van de leerstelling uit Allahs openbaring; "de Koran".
Het is Allahs gebod aan de mensheid om de levenswijze en aanbevelingen van deze laatste profeet op te volgen.
Dit is de enige manier voor de mens om zijn eigen natuur te begrijpen, dwz. het ware leven, de zin, en de bedoeling van het leven te leren kennen.

De Profeet

Profeet Mohammed (vzmh) werd geboren in het jaar 571 in de stad Mekka.
Zijn vader overleed vóór zijn geboorte en zijn moeder overleed toen hij zes was.
Hij werd daarna door zijn grootvader opgevoed en na diens dood, nam zijn oom hem onder zijn hoede. Hij groeide op als goedhartig, eerlijk en een verstandige persoon.
Al op jonge leeftijd viel hij op door zijn zuivere en onbesproken gedrag, en kreeg de bijnaam Al-amien (de betrouwbare).
Zijn gedrag en zijn gevoel voor moraal, maakten hem toen al bijzonder.
Hij trouwde uiteindelijk een vrouw, genaamd Khadidja. Hij was 40 jaar, toen Allah, de Alomvattende, de eerste verzen van de Koran aan hem openbaarde:

"Lees, in de naam van uw Heer, de Schepper. Die de mens uit geronnen bloed schiep. Lees, want uw heer is de Meest Eerbiedwaardige, die de mens door middel van de pen onderwees. Hij onderwees de mens datgene wat hij niet kende". (Koran 96: 1-5)

De gehele openbaring van de Koran heeft in totaal 23 jaar geduurd.

Mekka

Zodra de profeet de Islam begon te verkondigen, werden hij en zijn volgelingen vervolgd. Op zijn missie ontmoette hij medestanders en tegenstanders, zoals al zijn voorgangers. Zijn tegenstanders schuwden geen middel om een einde te maken aan zijn missie en maakten de situatie voor de bekeerlingen ondraaglijk. Mohammed's (vzmh) volgelingen werden mishandeld en soms zelfs gedood.

Door de gevestigde orde (hoge priesters en clan-leiders) werden de moslims schuldig geacht aan het verwerpen van hun afAllahen. De Moslims geloofden slechts in Één Allah, trachtten onrecht en onderdrukking, te bestrijden en erkenden het profeetschap van Mohammed (vzmh).

Zijn vijanden smeedden samen plannen om de profeet (vzmh) te doden, maar de Alziende, de Alwetende Allah, gebood de profeet naar Yasrib (nu Medina) te emigreren.

Over een gebeurtenis tijdens zijn vlucht naar Medina is een fascinerende overlevering bekend;
Tijdens zijn vlucht uit Mekka, werd de profeet door een leger vijanden achtervolgd. Op een gegeven moment naderden zij hem snel, zodat de profeet (vzmh) en zijn metgezel toevlucht moesten zoeken in een grot. Zijn vijanden naderden de grot, maar doordat een spin zijn web snel voor de ingang van de grot had gewoven, dachten ze dat niemand daar naar binnen kon zijn gegaan en raakten hun spoor bijster.

Alle lof zij aan Allah, de wereld geschiedenis en het lot van de Islam en van de laatste profeet, hing als het ware aan een zijden draadje (spinnenweb) en had er heel anders uit kunnen zien. Allah had de vijanden van zijn boodschapper met een simpel spinnenweb weerhouden.
Hoe onwetend en zwak zijn wij mensen.

Medina

De eerste 13 jaar van zijn profeetschap, had Mohammed in Mekka doorgebracht. In Medina, waarheen hij op Allahs gebod naartoe was gevlucht, stichtte hij een Islamitische staat. In Medina openbaarde Allah aan hem wetten voor het sociale en maatschappelijke leven, het strafrecht, zedenwet e.d.

De profeet werkte 10 jaar lang onafgebroken in Medina aan de verspreiding van Allah's boodschap. Onderdrukking, onwetendheid, onrecht, racisme e.d. werden door hem verfoeid en uitgebannen.
De Islam bleek een zeer grote aantrekkingskracht op mensen te hebben. In korte tijd verspreidde de Islam zich door geheel Arabië tot verre daarbuiten en vandaag de dag zijn er meer dan een miljard Moslims in de wereld.

De laatste profeet, Mohammed Mustafa (vzmh), overleed op 63 jarige leeftijd, en werd begraven in Medina. In zijn laatste toespraak, in Mekka, zei hij o.a. het volgende:

"O mensen, uw Heer is Één, allen zijn jullie de kinderen van Adam, en Adam is geschapen uit aarde. Bij Allah is de waardigste onder jullie, degene die het meeste eerbied toont voor Allah..."
De Profeet liet geen rijkdommen of bezittingen na, het enige wat hij naliet was zijn voortreffelijke en perfecte voorbeeld voor de mensheid, en een nog steeds groeiende Islamitische gemeenschap.

 

Incha-Allah zal Allah (SWT) ons de eventueel gemaakte fouten vergeven en zal Hij ons incha-Allah leiden op As-sirat al-moestaqiem (= de rechte weg).

Assalaamoe 'alaikoem wa rahmatoellaahi wa arakaatoeh.
(Vrede zij met u en de genade en zegeningen van Allah.)

Galerij

 
Als het leven geleefd is... Is de dood nabij

In Beeld